UNILATE

개요

Polyethyleneterephthalate (PET) resin 이 주성분으로 그라스화이바와 무기물의 충진제등으로 구성된 소재로 압출성형 후 가열압축에 의해 생산됩니다.

특징

  • 내열성이 뛰어남
  • 내전압 우수
  • 2차가공성 우수
  • 흡수성 낮음
  • 절연성 우수
  • 친환경, 가공분진 발생 적음
  • 수직 및 수평의 방향성이 있어 절단시 라벨의 화살표 방향에 유의

용도

○ 전기 절연재

○ 반도체 제소 관련

○ 식품기계부품

○ 작업대

○ 자동차

○ 기계부품

종류

PC 시리즈 (표준)

NC 시리즈 (난연성)

SC 시리즈 (대전방지) 표면저항률 10의 10승~13승

CV 시리즈 (도전성) 표면저항률 10의 4승~8승

제품의 공차 및 외관

규 격 두께관리 비 고
0       + α
1    1 ± 7%
4    4 ± 7% 1mm미만 두께

색상: N:갈색, B:흑색, W:백색, (유니레이트의 natural 색상: 갈색)

표준 grade (PC series)

Type-standard thickness (mm) Color Specification code Standard dimensions (mm x mm) Minium packaging UNIT
PC-0.5 N 1 1000 x 1000 25 sheets
PC-0.6 B 4 1000 x 1000 20 sheets
PC-0.8 B 4 1000 x 1000 15 sheets
PC-1     N.B.W 1 1000 x 1000 10 sheets
PC-1.2 N 1 1000 x 1000 10 sheets
PC-1.6 N 1 1000 x 1000 5 sheets
PC-2     N.B 1 1000 x 1000 5 sheets
PC-3     N.B 1 1000 x 1000 4 sheets
PC-4     N.B 1 1000 x 1000 3 sheets
PC-5     N.B 1 1000 x 1000 3 sheets
PC-6     N.B 1 1000 x 1000 3 sheets
PC-8     N.B 1 1000 x 1000 2 sheets
PC-10 N.B.W 0 1000 x 1000 2 sheets
PC-12 N.B 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-15 N.B.W 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-20 N.B.W 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-25 N.B 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-30 N.B 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-35 N.B 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-40 N.B 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-45 N.B 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-50 N.B 0 1000 x 1000 1 sheets
PC-55 N.B 0 1000 x 1000 1 sheets